Köszöntő

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján. 

Alapelveink és értékeink

 • A nevelés a személyiség pozitív irányú fejlődésének segítése.
 • A nevelés a gondozási hajlamból származó proszociális, segítő viselkedés, tevékenység.
 • A nevelő-nevelt viszony motivációs alapja a kötődés /szeretet/, amely a neveltnek védettséget, gondoskodást, a fejlődéshez segítséget nyújt, a nevelőt arra készteti, hogy a neveltet védelmezze, gondoskodjon róla, és fejlődését segítse.
 • Iskolánkban a vezetési formák közül a segítő demokratikus vezetést kívánjuk megvalósítani, amelyben a proszocialitás és a vezetés alapszabályai az együttműködés alapszabályaival együtt működnek.

Céljaink

Fő célunk olyan iskola kimunkálása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel.

Kiemelt célunk a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

A nevelésünk elsőrendű célja a pozitív egyéni értékrend kialakulásának, megőrzésének, megszilárdulásának, pozitív irányú változásának elősegítése.

Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy tanulóinkat hozzásegítsük az életben való boldoguláshoz, olyan tudással és képességekkel ruházzuk fel őket, amelyek révén sikeresek lehetnek magánéletükben és a közéletben, mely önbizalmat ébreszt gyermekeinkben, ugyanakkor kritikussá teszi őket önmagukkal és a világgal szemben.

 • A tanulók sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, rugalmas személyiséggé fejlesztése.
 • Meglátni és megláttatni, illetve továbbfejleszteni minden gyermekben saját és társai értékeit.
 • A kommunikációs alapképességek, a modern információhordozók használatának ismerete.
 • Tanulóink a társadalomba jól beilleszkedő, a demokrácia szabályait megtapasztalva, jó állampolgárokká váljanak.
 • Magas szintű oktatással szilárd alapműveltség adása, ezáltal felkészítés a továbbtanulásra.
 • Az ismeretszerzés, ezen túl olyan képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanuló tudását önmaga és mások számára is hasznossá tudja tenni.

Legfontosabb személyiségfejlesztési feladataink:

 • az értelem kiművelése /értelmezésre nevelés/,
 • a szociális nevelés /proszocialitásra, segítő életmódra nevelés/,
 • a perszonális nevelés /önfejlesztésre nevelés/,
 • a szakmai képzés alapozása.

 

Szeremle, 2018.05.04.

 

Scheidl Róbert 

intézményvezető